Naudojimosi sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB “Eko pirk”, juridinio asmens kodas 302454360, Mokslininkų 6A, Vilnius, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių (toliau - prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.ekopirk.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

1.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, remiantis šiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos įstatymais. 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, išskyrus Lietuvos Respublikos nustatytus atvejus.

2.2 Pirkėjo nurodyti asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tais atvėjais kai Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius, pažymėjęs punktą “Sutinku gauti Amrita Planet naujienas”.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

3.2 Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta Pirkėjo arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.3 Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu info@ekopirk.lt.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjogalimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis bei išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1, 7.2.3, punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1 Prekių kainos nurodytos eurais su PVM.

6.2 Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:

6.2.1 Pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje.

6.2.2 Grynais prekes atvežusiam Venipak kurjeriui. 

6.2.3. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Mokėdamas šiuo būdu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Nuo apmokėjimo pradedamas skaičiuoti ir prekių pristatymo terminas.

7Prekių pristatymas

7.1 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.2 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės. 

7.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

7.7 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

7.8 Atsiimant prekes Parduotuvės buveinėje adresu Mokslininkų 6A, Vilnius, prekes būtina pasiimti per 3 darbo dienas, po pranešimo jog prekės jau paruoštos gavimo.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1 Kiekvienos Parduotuvės parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Draudžiama kopijuoti ir skelbti Parduotuvėje pateiktą informaciją be raštiško Pardavėjo sutikimo.

9.2 Parduotuvėje yra nuorodų į kitus internetinius šaltinius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.3 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.4 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.5 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiamiLietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.